PFISTER KIT/LAV CERAMIC STEM H/C 910-900 OEM 1.75" 12PT BROACH

PFISTER KIT/LAV CERAMIC STEM
H/C 910-900 OEM 1.75" 12PT
BROACH

Product #: 2080

Weight: 0.125

Description

PFISTER KIT/LAV CERAMIC STEM H/C 910-900 OEM 1.75" 12PT BROACH

Price: $20.78

Price: $20.78